avana LLC

KLER Općine Maglaj

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

Slijedeći trend uspješnih svjetskih ekonomija koje počivaju na razvijenim lokalnim administracijama u kojima postoje službe koje se planski bave izradom strategija lokalnog ekonomskog razvoja i njegovim razvojem i Općina MaglajGrad je osnovala kancelariju za lokalni ekonomski razvoj. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (KLER) je pokretač razvoja lokalne samouprave i faktor povećanja industrijskog, kulturnog i ljudskog potencijala Općine.

Naša funkcija je:
Promocija Općine u zemlji i inostranstvu kao potencijalne investicione destinacije.
Informisanje potencijalnih investitora o slobodnim lokacijama, uslovima i raspoloživim programima podrške.
Komunikacija sa privatnim, javnim i nevladinim sektorom, a sve u svrhu bržeg i kvalitetnijeg pružanja usluga budućim i postojećim investitorima.
Učešće u procesu strateškog planiranja lokalnog ekonomskog razvoja.
Formiranje baze podataka o zemljištu i objektima u vlasništvu Općine.
Održavanje odnosa sa višim nivoima vlasti nadležnim za ekonomski razvoj.
Definisanje i predlaganje projekata od značaja za lokalni ekonomski razvoj.

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj je na raspolaganju za sve vaše poslovne potrebe!