avana LLC

Olakšice i poticaji sa općinskog nivoa

Članom 11. Odluke o komunalnim taksama i tarifi taksa na istaknutu firmu i drugih komunalnih taksa (Službene novine Općine Maglaj“ broj: 3/13) definisano je da: „Svaka novoosnovana firma, bilo pravno ili fizičko lice, čija je djelatnost proizvodnja i poljoprivreda oslobađa se u 100% iznosu od obaveze prijavljivanja i plaćanja komunalne takse na istaknutu firmu za prvu godinu poslovanja (prva godina počinje teći od dana dobivanja rješenja o registraciji). Svaka novoosnovana firma, bilo pravno ili fizičko lice, za sve druge privredne djelatnosti (izuzev banaka, štedionica, mjenjačnica, osiguranja, reosiguranja, kladionica, mikrokreditnih organizacija, i sl.) oslobađa se u 50% iznosu od obaveze prijavljivanja i plaćanja komunalne takse na istaknutu firmu za prvu godinu poslovanja (prva godina počinje teći od dana dobivanja rješenja o registraciji).

U Odluci o privremenoj izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama i tarifi taksa na istaknutu firmu i drugih komunalnih taksa („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 3/13 i 6/13) članu 12. mijenja se stav 15., koja glasi: od obaveze plaćanja komunalnih taksa oslobađaju se sva fizička i pravna lica koja obavljaju privrednu djelatnost u dijelu Starog grada, općine Maglaj, za period 2018., 2019., 2020. i 2021. kalendarske godine).

U Odluci o privremenoj izmjeni i dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksa („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 6/13 i 1/17), u članu 8. dodaje se nova tačka 13., koja glasi: Od obaveze plaćanja općinske administrativne takse oslobođeni su: 13. sva fizička i pravna lica koja podnesu zahtjev za obavljanje privrednih djelatnosti u dijelu Starog grada, općine Maglaj, u toku 2018., 2019., 2020. i 2021. kalendarske godine).

Općina Maglaj svake godine, u prvoj polovini godine, objavljuje Javni poziv za odabir kandidata za start-up trening u okviru Projekta „STARTER“. Predmet Javnog poziva je odabir kandidata za start-up trening u okviru Projekta „Starter – edukativni program za poboljšanje mogućnosti za samozapošljavanje“, koji implementira Općina Maglaj. Projekat ima za cilj promovisati poduzetnički duh i poboljšati vještine mladih i nezaposlenih osoba, kako bi se generisale nove poslovne ideje, pružila podrška razvoju novih preduzeća i otvaranju novih radnih mjesta. Program odabira kandidata za start-up trening, obuhvata takmičenje u sticanju potrebnih znanja i vještina iz poduzetništva, pisanje vlastitih poslovnih planova i mogućnosti učestvovanja u takmičenju za najbolje poslovne ideje. Općina Maglaj kao glavni finansijer Projekta osigurava finansijsku podršku u iznosu od 3.000 – 5.000 KM (zavisno od kvalitete projekta) za najbolje ocjenjene takmičare, uz uslov registracije samostalnog biznisa na području općine Maglaj.

Olakšice

 • Porez na dobit preduzeća iznosi 10% na utvrđenu poresku osnovicu u poreznom bilansu
 • Preduzeće, koje je u godini za koju se utvrđuje porez na dobit izvozom ostvarilo preko 30% od ukupno ostvarenog prihoda, oslobađa se plaćanja poreza na dobit za tu godinu
 • Preduzeće, koje u periodu od 5 uzastopnih godina investira u proizvodnju u vrijednosti od najmanje 20 miliona KM (10.225.837,62 EUR) na teritoriji FBiH, oslobađa se plaćanja poreza na dobit za period od 5 godina počevši od prve godine investiranja u kojoj mora biti investirano najmanje 4 miliona KM (2.045.167,52 EUR)
 • Preduzeće koje zapošljava više od 50 % invalidnih lica ili lica sa posebnim potrebama duže od godinu dana oslobađa se plaćanja poreza na dobit za godinu u kojoj je bilo zaposleno više od 50 % invalidnih lica ili lica sa posebnim potrebama
 • Preduzeće – Poslovna jedinica rezidenta koji je osnovan ili čije je sjedište ili kojem se stvarna uprava i nadzor nad poslovanjem nalazi izvan teritorije Federacije, a u Bosni i Hercegovini, oslobađa se plaćanje poreza na dobit koju ostvari poslovanjem na teritoriji Federacije.

Poticaji

Program sufinansiranja zapošljavanja (Federalni zavod za zapošljavanje) – kroz mjere:

 • Jačanje konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo
 • Sufinansiranje zapošljavanja – Prilika za sve
 • Sufinansiranje periodičnog/sezonskog zapošljavanja
 • Sufinansiranje zapošljavanja teško zapošljivih osoba – Vaučer za posao 2015
 • Preduzeće, koje je u godini za koju se utvrđuje porez na dobit izvozom ostvarilo preko 30 % od ukupno ostvarenog prihoda, oslobađa se plaćanja poreza na dobit za tu godinu
 • Preduzeće, koje u periodu od 5 uzastopnih godina investira u proizvodnju u vrijednosti od najmanje 20 miliona KM na teritoriji FBiH, oslobađa se plaćanja poreza na dobit za period od 5 godina počevši od prve godine investiranja u kojoj mora biti investirano najmanje 4 miliona KM
 • Preduzeće koje zapošljava više od 50% invalidnih lica ili lica sa posebnim potrebama duže od godinu dana, oslobađa se plaćanja poreza na dobit za godinu zapošljavanja takvih lica
 • Preduzeće – Poslovna jedinica rezidenta koji je osnovan ili čije je sjedište ili kojem se stvarna uprava i nadzor nad poslovanjem nalazi izvan teritorije Federacije, a u Bosni i Hercegovini, oslobađa se plaćanje poreza na dobit koju ostvari poslovanjem na teritoriji Federacije

Poticaji

 • Oslobađanje plaćanja PDVa kod uvoza dobara u poslovne zone
 • Oprema koja se stavlja u Slobodan promet, a predstavlja ulog stranog lica, osim putničkih vozila, automata za zabavu i igara na sreću, oslobađa se plaćanja od poreza uvozne dadžbine
 • Roba koja se stavlja u Slobodan promet za projekte obnove i rekonstrukcije BiH oslobađa se od plaćanja uvozne dadžbine
 • Oprema koja se stavlja u Slobodan promet, a namijenjena je za obavljanje proizvodne djelatnosti u slobodnoj zoni, oslobađa se od plaćanja uvozne dadžbine
 • Od plaćanja dadžbine oslobađaju se osnovna sredstva i druga oprema koja pripadaju preduzećima koja su definitivno prekinula svoju djelatnost u stranoj zemlji i premjestila se u carinsko područje BiH
 • Oslobađanje od dadžbina za proizvode koje poljoprivrednici iz BiH dobiju na posjedima smještenim u stranoj zemlji
 • Oslobađanje od dadžbina na robu koja se uvozi u trgovačko-promotivne svrhe
 • Postoji fond za podršku stranim investitorima kojim upravljaju Vijeće Ministara BiH i FIPA koji sredstva dodjeljuje jednom godišnje, putem javnog poziva