avana LLC

Takse i naknade

U našem taksenom sistemu postoji tretman naknade za određene usluge koje vrše državni organi i ovlaštene organizacije i ustanove, kada one, u okviru ovlaštenja koja su im dana zakonom ili propisom donijetim na osnovu zakona, rješavaju upravnim stvarima po zahtjevima stranaka. Takse se, prema predmetu koji podliježe taksi, dijele na administrativne (što uključuje i komunalne) i sudske. U prilogu pronađite zvanične dokumente o taksama koje se trenutno primjenjuju.